• 400.000 đ

Ingredients

Gà 1 con, Chè xanh, Ngải cứu

Share